La Ruta dels Indiketes estarà en període de proves fins a Juny de 2023, moment en què es farà la inauguració oficial.

Col·labora aquí reportant els errors detectats a la ruta i amb qualsevol suggeriment.

Avís legal

DADES IDENTIFICATIVES

D'acord amb l'exigència legal establerta, es compleix amb l'obligació d'informar a tots els usuaris i interessats que la responsabilitat i titularitat del domini web https://50cumpleaños.com, així com les xarxes socials i el lloc web associades, endavant el lloc web li pertanyen a IDEAL PRODUCTS EXPRESS, SL NIF B55261952, amb domicili a CALLE BORRASSÁ, 20 17469-VILAMALLA (Girona), endavant EL GESTOR DEL LLOC WEB, i el correu electrònic de contacte del qual és idealproducts.sl @gmail.com.

TERMES I CONDICIONS

ÚS I APLICACIÓ

Aquests termes i condicions apliquen tant per a la pàgina principal d'https://50cumpleaños.com com per a aquelles altres que hagin estat creades pel GESTOR DEL LLOC WEB i indiquin de manera expressa i inequívoca que formen part integrant d'aquest lloc web.

USUARIS

S'entendrà per usuari tota aquella persona que navegui pel lloc web, accedint a qualsevol de les seves pàgines o seccions, bastant amb el simple accés i/o ús d'aquest lloc web, acceptant des d'aquest accés i/o ús, els termes i condicions aquí reflectits. En cas que l'usuari vulgui contractar algun dels serveis oferts al lloc web, s'aplicaran també les polítiques de contractació, les quals seran de compliment obligatori.

FORMES DE CONTACTE

Si un usuari vol contactar amb el GESTOR DEL LLOC WEB podrà enviar un correu electrònic a l'adreça idealproducts.sl@gmail.com.

ÚS DEL LLOC WEB

Tota la informació gràfica, textual, de multimèdia, fotografies, imatges, vídeos, o qualsevol altre format d'arxiu digital que es troben al lloc web, entesos d'aquí endavant com “els continguts”, pertanyen al GESTOR DEL LLOC WEB i està protegit per les lleis de dret dautor a nivell nacional i internacional.

L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del lloc web, no podent utilitzar-los per a:

  1. Realitzar activitats il·lícites, il·legals o contràries a la moral, bons costums, bona fe ia l'ordre públic;
  2. Realitzar comentaris o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme, que atempti contra els drets humans o civils en general;
  3. Provocar danys a la persona física, intel·lectual o moral del GESTOR DEL LLOC WEB, dels seus proveïdors o de terceres persones;
  4. Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
  5. Intentar accedir i/o utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar-los o manipular-ne els missatges.

EL GESTOR DEL LLOC WEB es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, EL GESTOR DEL LLOC WEB no serà responsable de les opinions donades pels usuaris a qualsevol eina d'opinió que contingui el lloc web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

EL GESTOR DEL LLOC WEB és el titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com dels elements continguts en la mateixa, els quals, a títol enunciatiu, però no limitatiu, són: imatges, tracks (GPS) , so, fotografies, àudio, vídeo, programari, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny, selecció de materials usats, programes necessaris per al seu funcionament, accés i ús, quedant expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública , inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts del lloc web, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, amb finalitats comercials o sense sense l'autorització del GESTOR DEL LLOC WEB.

L'usuari es compromet a respectar els drets d'autor titularitat del GESTOR DEL LLOC WEB, podrà en conseqüència visualitzar, imprimir, emmagatzemar en un dispositiu electrònic o virtual, però únicament i exclusivament per a ús personal i privat, no podent en cap moment distribuir-los, reproduir-los, onerosa o gratuïtament, a tercers ni fer-ne cap transformació. En tot cas, sempre haurà de fer menció a l'autoria del GESTOR DEL LLOC WEB i al lloc web quan decideixi compartir en qualsevol xarxa social algun dels continguts, no podent en cap moment modificar, totalment o parcialment, qualsevol dels continguts.

No es podrà compartir cap extracte d'un curs, llibre, entrada del bloc o de qualsevol part del lloc web, ja sigui fins i tot una menció a tercers.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

L'usuari d'aquest Lloc web accedeix pel vostre compte i pròpia iniciativa. EL GESTOR DEL LLOC WEB no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. EL GESTOR DEL LLOC WEB no podrà ser considerada responsable de cap dany o accident derivat de la utilització d'aquest Lloc web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que aquí es facilita. Tampoc no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització dels tracks (GPS) que es faciliten en aquesta web.

EL GESTOR DEL LLOC WEB rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en llocs web de terceres persones connectades mitjançant enllaços amb el Lloc web de Ruta dels Indiketes.

ÚS DELS TRACKS (GPS)

EL GESTOR DEL LLOC WEB no es fa responsable de l'ús dels tracks (GPS). Qualsevol que faci ús i seguiment total o parcial dels tracks i de la informació addicional, assumeix la plena responsabilitat davant dels riscos propis de la pràctica de l'activitat, ja que aquesta informació té únicament caràcter orientatiu.

Aquests tracks, així com els seus comentaris si n'hi hagués, no pretenen ser una guia exhaustiva d'una ruta a realitzar; tenen només un caràcter informatiu. De vegades, aquests tracks no segueixen senders senyalitzats. És responsabilitat de la persona que utilitzi aquesta informació (i no del GESTOR DEL LLOC WEB), qualsevol accident que es pugui produir en el transcurs de les rutes suggerides.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

EL GESTOR DEL LLOC WEB ha adoptat totes les mesures tecnològiques, necessàries al lloc web, per evitar danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del lloc web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts o en les dades dels usuaris, i no es fa responsable si en algun moment una daquestes mesures falla com a conseqüència dun ús indegut i/o abusiu per part dun tercer.

L'usuari haurà d'abstenir-se en tot moment de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al lloc web.

MODIFICACIONS

EL GESTOR DEL LLOC WEB es reserva el dret d'efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d'aquesta, com la forma en la que aquests apareguin presentats o localitzats, així com el disseny i estructura del mateix.

ENLLAÇOS

EL GESTOR DEL LLOC WEB no té cap control sobre els enllaços i/o continguts externs que puguin existir al lloc web, per la qual cosa no se'n fa responsable, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat o validesa de qualsevol material o informació allà continguda, i no seran entesos aquests enllaços externs com una possible associació, fusió, col·laboració o participació amb el titular i/o responsable del domini web al qual estiguin associats.

ENLLAÇOS D'AFILIATS

Aquest lloc web té enllaços d'afiliació cap a Amazon. Al moment de fer-hi clic s'adreçarà a la seva plataforma i de fer alguna compra, serà Amazon l'encarregada de processar la compra, i EL GESTOR DEL LLOC WEB en la seva qualitat d'afiliat, obtindrà ingressos per les compres que siguin derivades per l'ús dels enllaços que compleixin els requisits aplicables.

DRET D'EXCLUSIÓ

EL GESTOR DEL LLOC WEB es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al lloc web i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquests termes i condicions.

GARANTÍA DE RESULTATS

EL GESTOR DEL LLOC WEB no es farà responsable per l'èxit o el fracàs dels usuaris en l'aplicació de la informació que rebin del lloc web o dels serveis que ofereix EL GESTOR DEL LLOC WEB. L'usuari serà l'únic responsable per l'aplicació del que s'ha après amb el material subministrat pel GESTOR DEL LLOC WEB.

Els continguts que se subministren, s'imparteixen de manera informativa, no volent en cap moment EL GESTOR DEL LLOC WEB substituir alguna assessoria professional personalitzada que l'usuari, client o participant requereixi en un tema determinat, i no es farà responsable dels problemes que pugui tenir aquest per un ús, correcte o no, de la informació subministrada o per no tenir en compte problemes de salut, ideològics, econòmics o de qualsevol altra índole que poguessin ser afectats pel contingut que es trobi de forma gratuïta o no exposat dins del lloc web.

RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA

L'usuari o client podran escriure a idealproducts.sl@gmail.com per resoldre qualsevol problema que tingui amb el lloc web o amb el servei prestat.

També podreu utilitzar la plataforma europea de Resolució de Litigis a Línia aquí: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

MODIFICACIÓ DEL PRESENT AVÍS LEGAL I DURADA

EL GESTOR DEL LLOC WEB podrà modificar, en qualsevol moment, els termes i condicions aquí exposades, sense previ avís i estaran vigents mentre es trobin degudament publicades.

ACCIONS LEGALS

EL GESTOR DEL LLOC WEB pot, en qualsevol moment, exercir accions legals de caràcter civil o penal, contra qualsevol persona que faci un ús indegut del contingut exposat al lloc web, o per incomplir amb aquests termes i condicions. S'aplicarà en tot moment la legislació del territori d'ESPANYA i en cas d'algun conflicte, les parts se sotmetran a la jurisdicció de la teva Figueres, Espanya, perquè és el domicili del titular del lloc web.